Consulta Bosc del Misser
Bases de la consulta

Bases de la consulta

Bases

L'Ajuntament de Collbató amb la intenció de conèixer l'opinió dels propietaris de l'àmbit delimitat del Bosc del Misser, i continuant el procés participatiu, es convoca una consulta telemàtica no vinculant, on es podrà escollir entre un dels tres projectes presentats: Procés de participació ciutadana del Bosc del Misser
Cada participant podrà triar una de les tres opcions a la primera volta, i en cas que cap opció hagi assolit més del 50% es farà una segona volta amb les dues opcions més votades resultants.

Requisits

Ser propietari d'una o més finques del sector delimitat del Bosc del Misser i disposar d'una bústia de correu electrònic.

Participació

 • Cada propietari podrà participar tantes vegades com finques tingui al sector delimitat del Bosc del Misser.
 • El vot serà ponderat en funció del % de participació en la finca i de la superfície de la mateixa en relació al total de l'àmbit subjecte a reparcel·lació.

Desenvolupament de la consulta

 1. Per a participar-hi cada propietari cal que s'inscrigui amb el formulari d'aquesta pàgina i durant els terminis descrits.
 2. La consulta és per finca, per tant cada propietari s'haurà d'inscriure tantes vegades com finques tingui dins l'àmbit delimitat del Bosc del Misser.
 3. El vot és secret ja que l'Ajuntament únicament rebrà el % total de votació de cadascuna de les opcions.
 4. Tots els inscrits rebran durant el dia definit en els terminis un correu electrònic certificat amb dos codis, etiquetats com a CODI VOLTA 1 i CODI VOLTA 2.
  Aquests codis fan referència a cadascuna de les voltes, ja que s'haurà d'usar el còdi que corresponent a cada volta.
 5. La primera volta amb tres opcions es realitzarà el dia i hora establerts, en cas que una de les tres opcions hagi estat la més votada per més d'un 50% de la participació, no es realitzarà la segona volta. Contrariament, si cap de les opcions ha superat el 50%, es triaran les dues opcions més votades i es farà la segona volta.
 6. Només es pot votar dins els terminis establerts i el procediment per a participar-hi constarà de dues passes:
  1. PAS 1: A la pàgina principal del web es mostraran les opcions disponibles i es triarà la opció preferent.
  2. PAS 2: Es carrega una nova pàgina amb la opció triada i un formulari amb dos camps: DNI i CODI DE VOLTA.
   Cal omplir degudament els dos camps, on el CODI DE VOLTA és el que haurem rebut per correu electrònic dies abans.
  Si la votació s'ha realitzat correctament, es mostrarà un missatge i un codi de verificació de votació.

Resultats

Els resultats seran anunciats públicament per l'Ajuntament de Collbató.

Terminis

 • Període d'incripció: Del dia 14 d'abril a les 9:00 al 29 d'abril del 2021 a les 20:00.
 • Enviament dels correus certificats: Dia 30 d'abril del 2021.
 • Període de reclamacions: 3, 4 i 5 de maig del 2021.
 • Consulta (Primera volta): Dia 6 de maig de les 9:00 a les 20:00.
 • Resultats de la primera volta: Dia 7 de maig 2021.
 • Consulta (Segona volta, en cas necessari): Dia 10 de maig del 2021 de les 9:00 a les 20:00.
 • Resultats (Segona volta, en cas necessari): Dia 11 de maig del 2021.

Acceptació

La participació a la consulta suposa una plena i total acceptació de les bases aquí exposades.

Dades personals

Totes les dades personals seran tractades pels organitzadors de conformitat amb la legislació vigent en la matèria i de manera especial en virtut del que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) així com en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, sobre Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, sent els responsables de les dades les entitats que figuren en la informació sobre protecció de dades.


Descarrega les bases

Bases de participació


Bases aprovades en el Decret d’alcaldia 97/2021, de 13 d’abril.